Bezpečnosť a normy

Pokiaľ ide o bezpečnosť a normové požiadavky, je to pre nás najvyššia priorita.

Spĺňame požiadavky noriem

Normkonformität

Okrem prevencie úrazu je splnenie normových požiadaviek a skúšok základným faktorom pre dlhodobú spoľahlivosť a životnosť vašej trafostanice.

Preto je výroba vo firme GRITEC podriadená českým, nemeckým a európskym normám, vyhláškam a smerniciam. Náš certifikovaný systém riadenia kvality zaručuje dodržiavanie všetkých požadovaných predpisov.

SPĹŇAME POŽIADAVKY ČSN EN 62271-202

 • Minimálny stupeň krytia IP 23 DH na prianie IP 34 D alebo IP 44 D, podľa normy EN 60529
 • Ochrana proti oblúkovému skratu podľa normy EN 62271-202
 • Skúška oteplenia a triedy krytu podľa normy EN 62271-202
 • Ochrana pred elektromagnetickým poľom (EMC) podľa nariadenia vlády č. 291/2015 Zb. a EN 50499
 • Vyhlásenie o zhode, Stavebno-technické osvedčenia a Certifikáty výrobkov pre český trh na vyžiadanie

Ochrana proti oblúkovému skratu

Test Störlichtbogensicherheit

Ak sa vaša stanica nachádza vo verejnom priestore, je nutné zaistiť maximálnu mieru ochrany osôb, bezpečnosť pre chodcov aj obsluhu stanice.

V spoločnosti GRITEC sme vyvinuli špeciálny koncept ochrany, ktorý zohľadňuje ochranu osôb pred eventuálnymi rizikami a spĺňa normové požiadavky už vo výrobnom závode. Vaša stanica bude teda bezpečná, nech už ju potom postavíte kamkoľvek.

Bezpečnosť v tomto prípade znamená predovšetkým ochranu pred extrémne silnými tepelnými a mechanickými účinkami, ktoré oblúkový skrat sprevádza.

Spoločnosť GRITEC má v oblasti oblúkových skúšok desiatky rokov skúseností a prvé skúšky vykonala už v roku 1974 podľa vtedajších skúšobných podmienok a hodnotiacich kritérií smernice PEHLA č. 2.

Spĺňame požiadavky normy EN 62271-202: IAC-AB 20 kA/1s.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Normkonformität

Pre GRITEC je téma ochrany pred elektromagnetickým poľom obzvlášť dôležitá!

Technológia a jej rozmiestnenie v trafostanici má značný vplyv na vytvorenie elektromagnetického poľa.

V prípade vysokého prúdu je potrebné sa zamerať na sekundárne prepojenie od transformátora k rozvádzaču nízkeho napätia. Tu je možné intenzitu elektromagnetického poľa obmedziť jednoduchou zmenou vedenia a usporiadaním káblov.

Rovnako dôležitú rolu hrá aj umiestnenie voči stavebnej konštrukcii. NN rozvádzače a prípojky sú preto obvykle umiestnené, ak možno, vo väčšej vzdialenosti od vonkajšieho povrchu stanice alebo na vnútorných stenách. Taktiež záleží na polohe pripojenia transformátora.

Spoločnosť GRITEC vykonávala desiatky rokov mnohé merania a výpočty EMC, v niektorých prípadoch spoločne s prevádzkovateľmi staníc.

Poznatky, ktoré sme pri tom získali, sú pre nás dodnes cenným zdrojom informácií pri spracovaní vnútorných smerníc pre navrhovanie elektrotechnického vybavenia a pri tvorbe vhodných pôdorysov.

Takto spĺňame vysoké požiadavky, ktoré máme tak my, ako vy, v oblasti EMC s ohľadom na bezpečnosť systému a ochranu verejnosti.

V ČR sú pre ochranu zamestnancov a ostatných osôb pred neionizujúcim žiarením platné:

 • Nariadenie vlády č. 291/2015 Zb.,
 • ČSN EN 50499, ktorá o. i. obsahuje referenčné hodnoty elektromagnetických polí pre frekvenciu 50 Hz pre zamestnancov.

Uzemnenie

Jasné zadanie pre našu prácu vyplýva z ČSN EN 50522 (333201) Uzemňovanie elektrických inštalácií AC nad 1 kV.

Táto norma stanovuje požiadavky pre návrh a vyhotovenie uzemňovacích sústav elektrických inštalácií tak, aby bola zaistená ich bezpečnosť a správna funkcia.

Všetky neživé vodivé časti, ktoré sú časťou elektrickej sústavy, sa uzemňujú. Vo zvláštnych prípadoch sa tvoria izolované oblasti.

Cudzie vodivé časti sa uzemňujú, ak je to potrebné, napr. vzhľadom na oblúk, mechanické poruchy, kapacitnú alebo induktívnu väzbu.

GRITEC realizuje toto zadanie jednotlivými viditeľnými prepojeniami medzi vnútorným uzemňovacím okruhom (v podobe FeZn pásky) resp. hlavnou zbernicou na vyrovnanie potenciálu (v podobe Cu zbernice) a aktívnymi časťami inštalovaných zariadení.

Toto riešenie má výhodu vo vysokej prevádzkovej bezpečnosti a možnosti ľahkej dodatočnej kontroly a merania.

Okrem toho využívame na vyrovnanie potenciálu a pripojenie do uzemňovacích obvodov aj armovanie železobetónu.

Pre trafostanice vyrábané podľa normy ČSN EN 62271-202 ďalej platia špecifikácie podľa prílohy EE.

Pre špeciálne aplikácie alebo zvláštne požiadavky zákazníka je možné voliteľne zaviesť ďalšie opatrenia týkajúce sa uzemnenia a vyrovnania potenciálov.

V prípade zložitých uzemňovacích systémov môžeme na prianie vypracovať príslušnú dokumentáciu a dodať protokoly o meraní.

Ochrana pred bleskom

Prevádzkovatelia a používatelia sietí musia zaistiť ochranu vysoko citlivých systémov pred účinkami úderov blesku a prepätia nielen z poistných dôvodov.

V tejto oblasti spolupracujeme s českými aj medzinárodnými spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú ochranou pred bleskom.

Okrem odborného plánovania prikladáme zvláštny význam materiálom a styčným miestam zberného systému, zvodov a uzemnenia.

Spolu s našimi osvedčenými detailmi napojenia získate všestranne bezpečné riešenie – s dokumentáciou a skúšobným protokolom.

Ochrana vôd

Mnohé technické aplikácie vyžadujú zvláštne opatrenia pre ochranu vôd.

Zásadný význam má zodpovedné zaobchádzanie s látkami, ktoré by mohli vodu znečistiť. Kľúčovú rolu tu hrajú prevádzkovatelia a projektanti týchto systémov. Nič by sa tu nemalo ponechať náhode.

Stavebný systém priestorových buniek GRITEC má v tomto smere obrovskú výhodu. Využívame vysokohodnotné betóny, ktoré sú pre vyššie uvedené látky nepriepustné. Navyše, bezškárový stavebný systém zabraňuje, že by tieto látky mohli unikať škárami.

S GRITEC si vyberáte partnera, ktorý získal certifikáciu ako odborná firma podľa nemeckého zákona o vodných zdrojoch (WHG). Využijete naše mnohoročné skúsenosti s navrhovaním a výrobou objektov na naftu alebo vykurovacie oleje, zariadení pre veľmi horľavé a ľahko zápalné kvapaliny a ďalšie nebezpečné látky, ako sú napr. vysoko rafinované minerálne oleje používané ako chladiace médium v transformátoroch.

Protipožiarna ochrana

Mnohé technické zariadenia inštalované vnútri našich betónových buniek kladú veľké nároky na ochranu proti požiaru, a to tak na nosné a nenosné konštrukcie, ako na povrchové úpravy. Je potrebné zohľadniť nielen požiarne riziko, ktoré predstavujú technické systémy v stanici, ale aj konštrukčné riešenie stanice a umiestnenie jej budovy. Ide napríklad o požiadavky na dostatočnú odstupovú vzdialenosť od okolitých budov alebo od hranice pozemku, priamu prístavbu k existujúcej budove a prípadne ďalšie miestne vykonávacie predpisy.

V určitých prípadoch je výslovne požadovaná vysoká trieda požiarnej odolnosti podľa noriem radu ČSN 7308xx pre požiarnu bezpečnosť stavieb. Zo stavebno-fyzikálneho pohľadu náš výrobný postup bezškárových priestorových buniek spojený s používaním vysokokvalitných surovín, najmä nehorľavých stavebných materiálov, ako je betón, oceľ a malta, tieto požiadavky bez problému spĺňa. Vďaka prefabrikácii betónu môžeme realizovať štíhle a zároveň veľmi odolné konštrukcie. Pri požiarno-bezpečnostnom riešení ďalej využívame ČSN EN 1992-1-2 Navrhovanie betónových konštrukcií na účinky požiaru.

Štandardné produktové rady UF, UK a UKL máme odskúšané a posúdené od nezávislých skúšobných inštitúcií z hľadiska požiarnej odolnosti. Pre obvodové steny a strop priestorových buniek potvrdili odolnosť podľa klasifikácie REW 90 a REI 90. Pre špeciálne prípady použitia, ako sú napr. sklady nebezpečných látok alebo zariadenia na vykurovanie, môže byť celý systém budovy vrátane dverí a prípadných vetracích prvkov navrhnutý na požadovanú triedu požiarnej odolnosti.

V oblasti distribučných trafostaníc v elektroenergetike vyplývajú z normy ČSN EN 62271-202 ďalšie požiadavky na správanie použitých látok a materiálov pri požiari. GRITEC používa bez výnimky len materiály klasifikované ako nehorľavé.

Pri výbere materiálov sa riadime podľa projekčných požiadaviek vašich aplikácií a vykonávame ho v súlade s klasifikáciou tried stavebných výrobkov a konštrukcií stavieb podľa noriem radu ČSN EN 13501.

Radi vám poradíme so štandardnými projektmi aj projektmi so zvláštnymi požiadavkami na protipožiarnu ochranu.

Ochrana proti hluku

Schallschutz

Na zaistenie ticha aj v obytných zónach

Hluk. Citlivá téma, na ktorú sa podľa nariadenia vlády vzťahujú prísne hygienické limity. Vyvinuli sme vlastné riešenie, vďaka ktorému budete pokojne spať.

I v tomto prípade poskytujeme poradenstvo a podporu v rámci navrhovania a prípravy projektu, aby sme sa vyhli zbytočným dodatočným nákladom na opravy a prestavby. Okrem vynikajúcich vlastností betónu sú neoddeliteľnou súčasťou nášho riešenia aj zvukovo-izolačné dvere a vetracie prvky. Pre splnenie normových požiadaviek je takisto dôležitá geometria budovy a miesto jej usadenia.

Radi vám pomôžeme pri príprave projektov stavebnej akustiky technických budov.

 • Nepriezvučnosť stien: podľa svojej hrúbky dosahujú od 47 dB (hr. 10 cm) do 58 dB (hr. 20 cm). Ďalším opatrením je napr. vnútorné obloženie dierovaným plechom a zvukovou izoláciou.
 • Ponúkame jednokrídlové dvere s útlmom od 18 do 40 dB. V špeciálnych projektoch môžeme dosiahnuť v prípade jednokrídlových dverí až 55 dB a v prípade dvojkrídlových až 52 dB.
 • Opatrenia v prípade vetracích prvkov siahajú od zvukovo-izolovaných plechových kanálov – montovanými pod strechou alebo na stenách – až po betónové kanály s tlmiacimi kulisami.
 • Ochrana proti hluku zeminou je veľmi jednoduchý spôsob izolácie – spočíva v zemných valoch, čiastočnom alebo celkovom zapustení do svahu alebo umiestnení pod zem, t. j podzemnej stanice.

Ochrana proti vlámaniu

Sicherheit

Technické budovy sú často umiestnené veľmi izolovane, a preto sú personálom prevádzkovateľa kontrolované väčšinou len v rámci údržby alebo pri poruchách. Vniknutie nepovolaných osôb do priestorov s elektrickým alebo plynovým zariadením môže mať zničujúce následky na zdravie alebo život týchto osôb, nehovoriac o škodách na zariadení.

To dáva veľký význam ochrane objektu pred vlámaním.

Budovy GRITEC sú už po desaťročia bežnou súčasťou mestského a vidieckeho prostredia a nie sú vnímané ako rušivé cudzie teleso. To vysvetľuje aj extrémne riedke prípady vandalizmu.

Prekonanie veľmi odolného železobetónu pri hrúbke steny minimálne 10 cm bez použitia strojov alebo ťažkých nástrojov nie je možné bez toho, aby to vzbudilo pozornosť.

Naše dvere a vetracie prvky konštruujeme tak, aby násilné vniknutie bolo čo najnáročnejšie. To potvrdili úspešné skúšky úderom podľa IEC 60-262. Odolnosť našich dverí a vetracích prvkov dokázalo množstvo úspešných skúšok na odolnosť staníc proti oblúkovému skratu. Tieto skúšky ukázali, že ich konštrukcia vydrží tie najvyššie namáhania.

Preto majú naše hliníkové dvere TAM navyše stále pánty vnútri, aby boli chránené proti prístupu zvonku. Pevná rámová konštrukcia dverí s plechovými výplňami z vysokopevnostného legovaného hliníka dodáva dverám dostatočnú stabilitu. Spolu s 3-bodovým zamykaním to zaručuje vysokú úroveň bezpečnosti.

Na prianie môžeme vyrobiť naše dvere a vetracie prvky s vyššou triedou odolnosti proti vlámaniu RC2 alebo RC3 podľa normy ČSN EN 1627. Skúšky boli vykonané certifikovanými nezávislými a akreditovanými skúšobnými ústavmi.

V súčasnosti mnoho poisťovní požaduje v prípade zvlášť zložitých zariadení použitie zabezpečovacích systémov. Naše dvere sa dajú bez problémov vybaviť západkami a magnetickými kontaktmi. Náš systém výroby priestorových buniek umožňuje namontovať kompletný systém, ako sú napr. detektory pohybu a kontrola obvodového plášťa, už vo výrobnom závode.

Balistická ochrana

Citlivé bezpečnostné zariadenia z civilného a vojenského sektora majú špecifické požiadavky na balistickú ochranu. Pre tieto vysoko zabezpečené objekty sme vyvinuli riešenie, ktoré spĺňa najvyššie požiadavky na odolnosť proti strelám, ochranu proti črepinám a účinkom výbušnín.

Radi vám poskytneme poradenstvo v balistickej ochrane technických budov.

Nielenže spĺňame normové požiadavky a nariadenia, ale vykonávame aj skúšky vo vlastnej skúšobni.

Zkoušky ve vlastní zkušebně
Zkoušky ve vlastní zkušebně

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.