Bezpieczeństwo i normy

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i zgodność z normami, jest to dla nas najwyższym priorytetem.

Spełniamy wymagania norm

Normkonformität

Oprócz prewencji wypadków, spełnienie wymagań Norm i testów, jest podstawowym czynnikiem zapewniającym długoletnią niezawodność oraz długi okres użytkowania Państwa stacji transformatorowej.

Dlatego produkcja w firmie GRITEC spełnia czeskie, niemieckie i europejskie normy, rozporządzenia i dyrektywy. Nasz certyfikowany system zarządzania jakością, zapewnia dotrzymywanie wszystkich przepisów.

SPEŁNIAMY WYMAGANIA EN 62271 – 202

 • Minimalny stopień ochrony IP 23 DH na życzenie IP 34 D lub IP 44 D według normy EN 60529
 • Zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym według EN 62271-202
 • Test ocieplenia i klasa obudowy według EN 62271-202
 • Ochrona przed polem elektromagnetycznym (EMC) na podstawie rozporządzenia nr. 291/2015 Dz.U. i EN 50499
 • Deklaracja zgodności, certyfikat techniczny budowlany, Certyfikaty produktów dla rynku czeskiego (na żądanie)

Ochrona przed zwarciem łukowym

Test Störlichtbogensicherheit

O ile stacja znajduje się w miejscu publicznym, trzeba w maksymalnej mierze zabezpieczyć ochronę osób, bezpieczeństwo przechodniów oraz bezpieczeństwo obsługi stacji.

W spółce GRITEC opracowaliśmy specjalną koncepcję ochrony, która bierze pod uwagę ochronę osób przed ewentualnymi ryzykami i spełnia warunki wymagane normami i to już w samym zakładzie produkcyjnym. Stacja jest więc bezpieczna, gdziekolwiek będzie postawiona.

Bezpieczeństwo oznacza w tym wypadku ochronę przed niezwykle silnymi efektami termicznymi i mechanicznymi, które wywołuje zwarcie łukowe(łuk elektryczny) .

Spółka GRITEC posiada długoletnie doświadczenia w dziedzinie zwarć łukowych i pierwsze próby przeprowadziła już w roku 1974 według obowiązujących w tym czasie warunków przeprowadzania testów i kryteriów oceny, Dyrektywy PEHLA nr. 2.

Spełniamy warunki normy CSN EN 62271-202 : IAC-AB 20 kA/1s

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Normkonformität

Temat ochrony przed polem elektromagnetycznym dla spółki GRITEC jest szczególnie ważny

Aparatura elektryczna oraz jej umiejscowienie w stacji transformatorowej ma duży wpływ na powstanie pola elektromagnetycznego.

W przypadku prądów o dużym natężeniu należy skupić się na połączeniu wtórnym od transformatora do rozdzielnicy niskiego napięcia. W tym miejscu można natężenie pola elektromagnetycznego ograniczyć zmianą okablowania i układu kabli.

Równie ważną rolę odgrywa położenie względem bryły budynku. Dlatego rozdzielnice i przyłącza nn są zwykle zlokalizowane w większej odległości od zewnętrznej powierzchni stacji lub na ścianach wewnętrznych, jeśli to możliwe Zależy również na pozycji podłączenia transformatora.

Spółka GRITEC przez dziesiątki lat prowadziła pomiary i obliczenia EMC, w niektórych wypadkach wraz z eksploatującymi stacje.

Wyniki badań, które w tym czasie uzyskaliśmy, są dla nas do dnia dzisiejszego cennym źródłem informacjami podczas opracowywania wewnętrznych wytycznych do projektowania sprzętu elektrotechnicznego i do projektowania odpowiednich planów rzutów z góry.

W ten sposób spełniamy wysokie wymagania w dziedzinie EMC, zarówno nasze jak i naszych klientów pod względem bezpieczeństwa systemu i ochrony obywateli.

W Czechach obowiązują następujące przepisy dotyczące ochrony pracowników oraz innych osób przed promieniowaniem niejonizującym:

 • Rozporządzenie Rządu nr. 291/2015 Dz.U.,
 • EN 50499, norma ta zawiera również wartości referencyjne pól elektromagnetycznych dla częstotliwości 50Hz dopuszczalne dla pracowników.

Uziemienie

Jasne reguły naszych poczynań wynikają z normy EN 50522 (333201). Uziemianie instalacji elektrycznych AC o napięciu wyższym niż 1 kV.

Powyższa norma określa wymagania dotyczące projektowania i wykonawstwa Systemów uziemiających instalacji elektrycznych w ten sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo i właściwe działanie.

Wszystkie nieożywione części przewodzące, które są częścią składową układu elektrycznego są uziemione.

Obce części przewodzące są uziemione o ile jest to potrzebne, np.: z powodu łuku elektrycznego, uszkodzeń mechanicznych, sprzężenia pojemnościowego lub indukcyjnego.

Powyższe zadanie GRITEC realizuje pojedynczymi, widzialnymi, połączeniami pomiędzy wewnętrznymi obwodami uziemiającymi (w formie taśmy FeZn) ewentualnie głównej szyny do wyrównania potencjału (w formie szyny Cu) i aktywnymi częściami zainstalowanych urządzeń.

Zaletą tego rozwiązania jest wysokie bezpieczeństwo eksploatacji oraz możliwość łatwej dodatkowej kontroli i pomiarów.

Oprócz powyższego do wyrównywania potencjału i podłączenia do obwodu uziemiającego wykorzystujemy konstrukcję zbrojenia żelbetonu.

Dla stacji transformatorowych produkowanych według normy EN 62271-202 obowiązują specyfikacje według załącznika EE.

Dla specjalnych zastosowań lub specjalnych wymagań klienta można opcjonalnie wprowadzić dodatkowe uziemienie i środki wyrównania potencjałów.

W przypadku złożonych systemów uziemienia możemy na życzenie opracować odpowiednią dokumentację i przekazać protokoły pomiarów.

Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi

Operatorzy i użytkownicy sieci muszą zapewnić ochronę wysoce wrażliwych systemów przed skutkami wyładowań atmosferycznych i przepięć nie tylko z powodów ubezpieczeniowych.

W tej dziedzinie współpracujemy z czeskimi i międzynarodowymi firmami, które prowadzą działalność związaną z problematyką ochrony odgromowej.

Oprócz specjalistycznych planowania kładziemy wielki nacisk na rodzaje materiałów oraz na punkty styku systemu zbiorczego, przewodników i uziemienia.

Razem z naszymi sprawdzonymi elementami połączeń otrzymujecie wszechstronne bezpieczne rozwiązanie - wraz z dokumentacją i sprawozdaniem z badań.

Ochrona wód

Wiele instalacji technicznych wymaga zastosowania określonych środków do ochrony wody.

Zasadniczą rolę odgrywa tutaj właściwe obchodzenie się z substancjami, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie wody. Zasadniczą rolę odgrywają w tej sytuacji operatorzy ruchu i projektanci tych systemów. Nic nie powinno być pozostawione przypadkowi.

System budowlany przestrzennych komórek GRITEC posiada ogromną przewagę. Stosujemy betony wysokiej jakości, które są nieprzepuszczalne dla wyżej wymienionych substancji. Do tego jeszcze bezszwowy system budowlany przeciwdziała przeciekaniu substancji przez pory.

Wybierając GRITEC wybraliście sobie partnera, który uzyskał certyfikat „ Profesjonalna Firma zgodnie z niemiecką ustawą o zasobach wodnych“ (WHG). Skorzystacie z naszych długoletnich doświadczeń w projektowaniu i produkcji obiektów na olej napędowy i oleje opałowe, urządzenia dla wysoce łatwopalnych i łatwo zapalnych płynów oraz inne niebezpieczne substancje, jak np. wysoko rafinowane oleje mineralne stosowane jako medium chłodzące w transformatorach.

Ochrona przeciwpożarowa

Wiele urządzeń technicznych, które są zainstalowane wewnątrz naszych komór betonowych stawia wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i to jak na nośne i nienośne konstrukcje, tak i na obróbkę powierzchniową. Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko ryzyko powstania pożaru, którym są techniczne systemy w stacji, ale również rozwiązania techniczne i umiejscowienie tej stacji. Chodzi na przykład o wymagania dotyczące odpowiedniej odległości od okolicznych budynków lub od granicy parceli, dobudówek do istniejących budynków ewentualnie inne miejscowe przepisy wykonawcze.

W niektórych wypadkach jest wyraźnie wymagana wysoka klasa odporności ogniowej zgodnie z serią CSN 7308xx dla bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Z punktu widzenia budowlano – fizykalnych właściwości nasz proces produkcyjny bez spoinowych komór połączony z zastosowaniem wysokiej jakości surowców, przede wszystkim ognioodpornych materiałów budowlanych jak beton, stal, i zaprawa, powyższe wymagania spełniamy bez reszty. Dzięki prefabrykacji betonu możemy realizować strzeliste i równocześnie bardzo wytrzymałe konstrukcje. Podczas rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym stosujemy również normę CSN EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji betonowych w odniesieniu do skutków pożaru.

Standardowe linie produktów UF, UK i UKL zostały zbadane i poddane ocenie w niezależnych instytucjach badawczych pod względem odporności ogniowej. Dla ścian obwodowych i powałów komór przestrzennych została potwierdzona wytrzymałość zgodnie z klasyfikacją REW 90 i REI 90. W przypadku specjalnych zastosowań, np. magazyny substancji niebezpiecznych lub urządzeń grzewczych, można cały system budowy włącznie z drzwiami i ewentualnymi urządzeniami wentylacyjnymi zaprojektować do wymaganej klasy odporności ogniowej.

W dziedzinie dystrybucyjnych stacji transformatorowych w elektroenergetyce z normy CSN EN 62271-202 wypływają kolejne wymogi dotyczące zachowania się zastosowanych substancji i materiałów podczas pożaru. GRITEC stosuje wyłącznie materiały klasyfikowane jako materiały niepalne.

Wybierając odpowiedni materiał zawsze dostosowujemy się do wymagań projektu i instalacji i realizujemy całość zgodnie z klasyfikacją materiałów budowlanych oraz konstrukcji budowli według norm klasy CSN EN 13501.

Chętnie służymy radą w przypadku tak standardowych projektów jak i projektów mających specjalne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Ochrona przed hałasem

Schallschutz

Dla zapewnienia ciszy i w strefach mieszkalnych.

Hałas. Drażliwy temat, do którego odnoszą się surowe higieniczne ograniczenia. Opracowaliśmy własne rozwiązanie, dzięki któremu można spokojnie spać.

I w tym wypadku oferujemy doradztwo i pomoc w ramach przygotowanie projektu, by uniknąć niepotrzebnych kosztów dodatkowych na naprawę i przebudowę. Oprócz doskonałych właściwości betonu nierozdzielną częścią składową naszych rozwiązań są dźwiękoszczelne drzwi i elementy wentylacyjne. Tak samo ważnymi dla spełnienia wymagań norm jest geometria budynku i miejsce jego posadowienia.

Chętnie pomożemy przy przygotowaniu projektu akustyki budowlanej budynku technicznego.

 • Wygłuszanie ścian: według grubości osiągają od 47 dB (grubość 10 cm) do 58 dB (grubość 20 cm). Innym środkiem jest wykładzina wewnętrzna z blachy perforowanej wraz z izolacją akustyczną.
 • ·Oferujemy również drzwi jednoskrzydłowe z wygłuszeniem od 18 do 40 dB. W przypadku specjalnych projektów można osiągnąć wygłuszenie drzwi jednoskrzydłowych do52 dB.
 • Zastosowane środki w odniesieniu do elementów wentylacji to kanały blaszane izolowane akustycznie montowane pod dachem lub na ścianach do kanałów betonowych z amortyzatorami.
 • Ochrona przed hałasem przy użyciu gleby to bardzo łatwy sposób izolacji polegający na wybudowaniu wałów ziemnych, częściowym lub całkowitym wpuszczeniu w zbocze lub umieszczeniem pod ziemią, tzn. stacja podziemna.

Ochrona przed włamaniem

Sicherheit

Obiekty techniczne bardzo często znajdują się w miejscach odosobnionych tak więc są one przez personel właściciela kontrolowane w większości tylko w ramach serwisu lub w przypadku awarii. Wtargnięcie osób nieuprawnionych do miejsc z urządzeniami elektrycznymi lub gazowymi może mieć tragiczne konsekwencje dla zdrowia lub życia tych osób, nie mówiąc o szkodach materialnych.

To nadaje ogromne znaczenie ochronie obiektu przed włamaniem.

Budynki spółki GRITEC są już dziesiątki lat wspólną częścią składową przestrzeni miejskiej i wiejskiej i nie są postrzegane jako obcy element w tym środowisku. To wyjaśnia również niezwykle rzadkie przypadki wandalizmu związanego z tymi budynkami.

Pokonanie bardzo trwałego żelazobetonu o grubości ściany minimalnie 10 cm bez użycia maszyn lub ciężkich narzędzi jest niemożliwe bez zwrócenia na ten fakt uwagi.

Nasze drzwi oraz elementy wentylacyjne konstruujemy w ten sposób aby włamanie było jak najbardziej utrudnione. Potwierdziły to udane próby uderzeniowe według IEC 60-262. Wytrzymałość naszych drzwi i elementów wentylacyjnych potwierdziło mnóstwo pomyślnie przeprowadzonych prób na odporność stacji przed zwarciem łukowym. Próby te potwierdziły, że ich konstrukcja wytrzymuje duże obciążenia.

Dlatego też nasze drzwi aluminiowe TAM mają zawiasy w środku, aby były chronione przed dostępem z zewnątrz. Mocna konstrukcja drzwi z wypełnieniami z blachy z wysokowytrzymałych stopów aluminium nadaje drzwiom dostateczną stabilność. Wraz z trzypunktowym zamykaniem zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Na życzenie możemy wyprodukować nasze drzwi i elementy wentylacyjne w wyższej klasie bezpieczeństwa przeciw włamaniu RC2 lub RC3 według normy CSN EN 1627. Testy zostały przeprowadzone przez certyfikowane niezależne i akredytowane instytuty badawcze.

Aktualnie dużo Towarzystw Ubezpieczeniowych żąda w przypadku bardzo skomplikowanych urządzeń zastosowanie systemów zabezpieczających. Nasze drzwi da się bez problemu wyposażyć w zatrzaski i styki magnetyczne.

Nasz system produkcji komór przestrzennych umożliwia instalację kompleksowych systemów, jak np. czujniki ruchu, kontrolę obudowy zewnętrznej już w trakcie produkcji w fabryce.

Ochrona przeciw balistyczna

Wrażliwy sprzęt bezpieczeństwa z sektora cywilnego i wojskowego ma specyficzne wymagania w zakresie ochrony. Dla powyższych, bardzo dobrze zabezpieczonych obiektów, opracowaliśmy rozwiązanie, które spełniają najwyższe wymogi dotyczące kuloodporności, ochronę przed odłamkami i działaniu materiałów wybuchowych.

Spełniamy nie tylko wymogi norm i rozporządzeń, ale wykonujemy również badania we własnych laboratoriach.

Zkoušky ve vlastní zkušebně
Zkoušky ve vlastní zkušebně

Zasady ochrony danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje elementy zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Google Fonts, które mogą zbierać dane o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Zasady ochrony danych osobowych.