PODZEMNÉ TRAFOSTANICE

Na modernizáciu mestských centier


Podzemné trafostanice GRITEC sa najčastejšie podieľajú na modernizácii distribučnej sústavy elektriny historických centier miest. Uchovávajú ich pôvodnú architektonickú hodnotu a umožňujú plynulú premávku chodcov v mieste stanice.

V podzemí pôsobí na stanici celý rad vplyvov, s ktorými sa pri pozemných trafostaniciach nestretneme. V priebehu viac ako 60 rokov sa preukázalo, že naše stanice všetkým týmto vplyvom bezpečne odolávajú a zaisťujú našim zákazníkom dlhodobo spoľahlivú prevádzku.

Podzemní trafostanice GRITEC

ODOLNOSŤ VOČI VONKAJŠÍM VPLYVOM

ODOLNOSŤ VOČI PODZEMNEJ VODE

Bezškárový betónový korpus našej trafostanice je dokonale vodotesný voči vode aj priesakom oleja. Betón s daným stupňom vplyvu prostredia odolá pôsobeniu tak chemicky agresívneho prostredia, ako aj tlakovej podzemnej vody. Ak na stanicu pôsobí tlaková podzemná voda a hladina podzemnej vody je vyššie než základová škára, betónový korpus privaríme cez antikorové doštičky k základovej priťažovacej doske. Prestupy káblov tesníme špeciálnymi tesniacimi priechodkami a tmelmi.

ODOLNOSŤ VOČI DAŽĎOVEJ VODE A SNEHU

Dažďová voda sa odvádza z vetracích šácht do kanalizácie, trativodu alebo vsakovacej nádrže. V prípade napojenia na kanalizáciu sa osadzuje spätná klapka prístupná zvonku stanice. Sneh aj ľad sa vo vetracích šachtách roztápajú vďaka prúdeniu odpadového tepla z transformátora.

OCHRANA VOČI HLODAVCOM A VLÁMANIU

Používame špeciálne vetracie prvky, ktoré sami vyrábame. Pri ich vývoji a výrobe dbáme na zvýšenú ochranu pred hlodavcami a hmyzom. Poklop pre výmenu transformátora je možné pre jeho vysokú hmotnosť zdvihnúť iba žeriavom. Integrovaný vstup pre obsluhu je zaistený zámkom.

OCHRANA VOČI HLUKU

Z hľadiska útlmu hluku je umiestnenie stanice do zeme najvýhodnejšie.

ÚNOSNOSŤ

Krycia železobetónová doska s hrúbkou 200 mm má dostatočnú únosnosť aj pre pojazd nákladným automobilom. Na prianie môžeme navrhnúť dosku na extrémne zaťaženie definované zákazníkom.

ELEKTROTECHNOLÓGIE

Pochozí trafostanice GRITEC

Do podzemných staníc bežne inštalujeme transformátory do výkonu 2,5 MVA. V prípade špeciálnych projektov môže byť výkon transformátora ešte vyšší. Olejové aj suché transformátory sú obvykle umiestnené na betónovej podlahe umožňujúcej odtok oleja do olejového rezervoára a ich prípadná výmena sa vykonáva po demontáži poklopu. Pod transformátorom je pripravený olejový rezervoár.

VN a NN rozvádzače sú umiestnené na medzipodlahe rozvodne, ktorá môže byť od trafokomory oddelená priečkou. VN rozvádzače s napätím do 35 kV môžu byť kompaktné aj modulárne, izolované plynom SF6 aj vzduchom. NN rozvádzače majú skriňovú alebo nástennú konštrukciu a je možné ich využiť pre vysoké menovité prúdy až 3 612 A.

Robustné patentované káblové priechodky umožňujú prestup všetkých štandardizovaných káblov používaných v energetike. Na prianie je možné dodať aj priechodky iných výrobcov.

BEZPEČNOSŤ

Ochrana zdravia a majetku je pre nás prioritou. Naše produkty spĺňajú všetky požiadavky, ktoré na ne kladú normy a nariadenia. Vďaka našim inovatívnym riešeniam môžeme na prianie poskytnúť ešte vyššiu ochranu a bezpečnosť.

Obloukový zkrat
Obloukový zkrat

ZHODNOTENIE STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE Z HĽADISKA POŽIARNEJ ODOLNOSTI

KONŠTRUKCIA POŽADOVANÁ ODOLNOSŤ PODĽA ČSN 730802 POŽADOVANÁ ODOLNOSŤ PODĽA EN 61936-1 POUŽITÝ MATERIÁL SKUTOČNÁ ODOLNOSŤ ZHODNOTENIE
Obvodové murivo REW 15 REW 60 železobetón min. hr. 140 mm REW 90 vyhovuje
Požiarny strop REI 15 REI 60 železobetón min. hr. 200 mm REI 90 vyhovuje

BETONÁRSKE PRODUKTY GRITEC

Podzemní trafostanice GRITEC

Korpus stanice tvoria 4 obvodové steny s hrúbkou najčastejšie 14 cm a dno s hrúbkou obvykle 20 cm. Odlievame ho ako jeden odliatok naraz procesom tzv. zvonového liatia. Tento spôsob výroby prepožičiava telesu nasledujúce vlastnosti:

  • výnimočnú mechanickú odolnosť; korpus je samonosný škatuľový prvok, ktorý vo väčšine prípadov nevyžaduje základy,
  • dokonalú tesnosť; monolitické a bez škár odliate betónové teleso je vodotesné a zároveň slúži ako nepriepustná nádrž pre olej v prípade havárie transformátora,
  • ľahkú prepraviteľnosť, vychádzajúcu opäť z mechanickej stability vlastného telesa, dlhú životnosť a spoľahlivosť.

Korpus, strešnú kryciu dosku a priečky vyrábame z vodostavebného betónu s pevnostnou triedou C35/45 a pre stupne vplyvu prostredia XC4 a XF1 podľa normy ČSN EN 206+A1.

V strešnej krycej doske je osadený revízny a montážny vstup. Obsluha má do stanice prístup cez poklop, v ktorom je z vnútornej strany integrované zábradlie ako ochrana proti pádu osoby dovnútra. Ďalej je stanica vybavená strmým schodiskom alebo častejšie rebríkom. Montážny poklop pre výmenu transformátora má oká na prichytenie lán.

Vetracie šachty sú tiež zhotovené z monolitického betónu ako súčasť korpusu. Šachty môžu byť ukončené na úrovni terénu vodorovnou mriežkou alebo vyvedené nad terén pomocou tzv. krčkov a vybavené zvislými vetracími mriežkami zboku.

V podzemných staniciach zhotovujeme betónovú medzipodlahu, a to buď celoplošne, alebo iba v trase výmeny transformátora. Betónovú medzipodlahu je možné na menej zaťažených častiach kombinovať s podlahou z hliníkových profilov. Výhodou betónovej medzipodlahy je nehorľavosť a vysoká únosnosť, systém z hliníkových profilov zase vyniká svojou vysokou flexibilitou. Hliníkové profily montujeme na nastaviteľné pozinkované oceľové podpery. Nášľapnú vrstvu tvorí preglejka s protišmykovou povrchovou úpravou. Tieto dosky sú vybavené západkou ovládanou kľúčom, ktorá bráni naddvihnutiu.

Priečky môžu byť odnímateľné aj pojazdné a vybavené aj dvermi. Tieto priečky vyrábame zo zliatin hliníka.

ZÁMOČNÍCKE KOMPONENTY

Dvere a vetracie elementy pre trafostanice vyrábame vo vlastnej zámočníckej dielni z eloxovaného hliníka pod značkou ELEMENTS.

ČOV
ČOV

TYPY A ROZMERY PODZEMNÝCH TRAFOSTANÍC

Podzemné trafostanice GRITEC s typovým označením UW vynikajú množstvom jednotlivých typov, ktoré sú odvodené od základných modulových radov UW 25 s vonkajšou šírkou 2,58 m, UW 30 so šírkou 3,06 m, UW 33 so šírkou 3,36 m a UW 36 so šírkou 3,66 m.

Štandardne je bunka dodávaná so svetlou výškou 3,2 m, pričom pri použití medzipodlahy je svetlá výška vlastnej rozvodne 2,4 m a výška káblového priestoru vrátane podlahy je 0,8 m. Iné rozmery sú na vyžiadanie.

REALIZÁCIA

S cieľom urýchliť výstavbu inštalujeme technológiu elektrickej časti do stanice už vo výrobnom závode.

Samostatnú stanicu ukladáme na pripravenú štrkovú podkladovú vrstvu bez základov. Základy sú nutné iba pri náročných geologických podmienkach alebo pre kombibudovy zložené z viacerých telies. Podzemnú stanicu prepravujeme ako nadrozmerný náklad a osadzujeme mobilným žeriavom. Hmotnosť trafostanice vrátane výstroja sa pohybuje od 13 do 50 t.

Užívateľ stavby zaisťuje geologický prieskum, výkopové práce vrátane paženia, prípravu stavebného lôžka, zhotovenie vonkajšej kabeláže a vonkajšieho uzemnenia. Výkopové práce je nutné koordinovať s pamiatkari a archeológmi. Paženie stavebnej jamy musí byť dimenzované na pohyb ťažkej mechanizácie v jej okolí (min. 90 t). Ak je hladina podzemnej vody nad dnom stavebnej jamy, je nutné zhotoviť základovú priťažovaciu dosku ako ochranu proti vztlaku podzemnej vody. Stanica je potom k tejto doske privarená cez antikorové doštičky.

ZAČLENENIE DO OKOLIA

Trafostanicu je možné zakryť dlažbou, štrkom, liatym asfaltom alebo je možné na nej vytvoriť zelenú plochu.

Praha, Karlov most
Praha, Karlov most
Brno, Malinovského námestie
Brno, Malinovského námestie
Kolín, Karlovo námestie
Kolín, Karlovo námestie
Mělník, zámok
Mělník, zámok
Olomouc, Dolné námestie
Olomouc, Dolné námestie
Litoměřice, hrad
Litoměřice, hrad

PREVÁDZKOVÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

K našim trafostaniciam ponúkame komplexný servis aj pri údržbe, sanácii a modernizácii.

Technické budovy, bezpečnost a normy
Technické budovy, bezpečnost a normy
Obráťte sa na nás

Nájdeme optimálne riešenie pre váš projekt. Požiadajte o radu alebo nezáväznú cenovú ponuku našich obchodno-technických zástupcov.

Co nás pohání
Co nás pohání

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.