Drošība un standarti

Mūsu visaugstākā prioritāte ir drošība un standartu prasības.

Mēs ievērojam standartu prasības

Normkonformität

Standartu prasību ievērošana un testi ir būtisks faktors ne vien traumu novēršanai, bet arī tam, lai jūsu transformatoru stacija būtu ilglaicīgi droša un ilgmūžīga.

Tāpēc ražošana firma GRITEC strādā atbilstoši Čehijas, Vācijas un Eiropas standartiem, noteikumiem un direktīvām. Mūsu sertificētā kvalitātes vadības sistēma garantē visu nepieciešamo priekšrakstu ievērošanu.

MĒS IEVĒROJAM ČEHIJAS STANDARTA ČSN EN 62271-202 PRASĪBAS

 • Minimālā aizsardzības pakāpe IP 23 DH, pēc vēlēšanās IP 34 D vai IP 44 D, saskaņā ar EN 60529
 • Aizsardzība pret loka īsslēgumu saskaņā ar EN 62271-202
 • Sasilšanas un aizsardzības klases tests saskaņā ar EN 62271-202
 • Aizsardzība pret elektromagnētisko lauku (EMC) saskaņā ar Čehijas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 291/2015 un standartu EN 50499
 • Paziņojums par atbilstību, būvniecības tehniskie sertifikāti un ražojumu sertifikāti Čehijas tirgum pēc pieprasījuma

Aizsardzība pret loka īsslēgumu

Test Störlichtbogensicherheit

Ja jūsu stacija atrodas publiskā telpā, nepieciešams nodrošināt personu maksimālu aizsardzības pakāpi, gājēju un stacijas apkalpojošā personāla drošību.

Sabiedrībā GRITEC esam izstrādājuši īpašu aizsardzības koncepciju, kas ņem vērā cilvēku aizsardzību pret iespējamiem riskiem un atbilst standarta prasībām jau ražotnē. Tāpēc jūsu stacija būs droša neatkarīgi no tā, kur to novietosiet.

Šajā gadījumā drošība galvenokārt nozīmē aizsardzību pret ekstremāli spēcīgu temperatūras un mehānisko iedarbību, kas pavada loka īssavienojumu.

Sabiedrībai GRITEC ir gadu desmitiem ilga pieredze loka testu jomā un pirmos testus tā veica jau 1974. gadā pēc toreizējiem PEHLA direktīvas Nr.2 testēšanas nosacījumiem un izvērtēšanas kritērijiem.

Mēs ievērojam Čehijas standarta ČSN EN 62271-202: IAC-AB 20 kA/1s prasības.

Elektromagnētiskā savietojamība (EMC)

Normkonformität

Sabiedrībai GRITEC aizsardzība pret elektromagnētisko lauku ir īpaši svarīga!

Tehnoloģijai un tās izvietojumam transformatoru apakšstacijā ir ievērojama ietekme uz elektromagnētiskā lauka veidošanos.

Augstsprieguma strāvas gadījumā ir jākoncentrējas uz sekundāro savienojumu no transformatora uz zemsprieguma sadales skapi. Šeit elektromagnētiskā lauka intensitāti var ierobežot, vienkārši mainot kabeļu izvietojumu.

Tikpat svarīga loma ir atrašanās vietai attiecībā pret ēkas konstrukciju. Tāpēc zemsprieguma sadales iekārtas un savienojumi parasti atrodas pēc iespējas tālāk no stacijas ārējās virsmas vai pie iekšējām sienām. Tas ir atkarīgs arī no transformatora pieslēguma atrašanās vietas.

Sabiedrība GRITEC gadu desmitus ilgi ir veikusi daudzus EMC mērījumus un aprēķinus, dažos gadījumos kopā ar staciju operatoriem.

Šajā procesā iegūtās zināšanas mums joprojām ir vērtīgs informācijas avots arī šodien, izstrādājot iekšējās vadlīnijas elektroiekārtu projektēšanai un veidojot piemērotus stāvu plānus.

Šādi mēs izpildām augstās prasības, kas gan mums, gan jums ir EMC jomā attiecībā uz sistēmas drošību un sabiedrības aizsardzību.

Darbinieku un citu personu aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu Čehijā ir spēkā:

 • Valdības noteikumi Nr. 291/2015,
 • ČSN EN 50499, kas satur darbiniekiem paredzētās elektromagnētisko lauku atsauces vērtības 50 Hz frekvencei.

Zemējums

Mūsu darba uzdevums izriet no Čehijas standarta EN 50522 (333201) Maiņstrāvas elektroietaišu zemējums virs 1 kV.

Šis standarts nosaka prasības elektroietaišu zemējuma sistēmu projektēšanai un realizācijai tā, lai nodrošinātu to drošību un pareizu darbību.

Visas nedzīvās vadošās daļas, kas ir elektrosistēmas daļa, tiek iezemētas. Īpašos gadījumos veidojas izolētas zonas.

Ārējās vadošās daļas vajadzības gadījumā tiek iezemētas, piemēram, loka, mehānisku bojājumu, kapacitatīvās vai induktīvās saites dēļ.

GRITEC īsteno šo uzdevumu ar atsevišķiem redzamiem savienojumiem starp iekšējo zemējuma kontūru (FeZn lentes veidā) vai ar galveno kopni potenciāla izlīdzināšanai (Cu kopnes veidā), un uzstādītās iekārtas aktīvajām daļām.

Šī risinājuma priekšrocība ir augsta ekspluatācijas drošība un iespēja viegli veikt papildu pārbaudi un mērījumus.

Papildus potenciāla izlīdzināšanai un savienošanai ar zemējuma kontūriem izmantojam arī dzelzsbetona stiegrojumu.

Uz apakšstacijām, kas ražotas saskaņā ar EN 62271-202, ir spēkā arī specifikācijas saskaņā ar EE pielikumu.

Īpašiem lietojumiem vai īpašām klientu prasībām pēc izvēles var veikt papildu zemējuma un potenciāla izlīdzināšanas pasākumus.

Sarežģītu zemējuma sistēmu gadījumā pēc pieprasījuma varam sagatavot attiecīgo dokumentāciju un iesniegt mērījumu protokolus.

Aizsardzība pret zibeni

Tīkla operatoriem un lietotājiem jānodrošina ļoti jutīgu sistēmu aizsardzība pret zibens spēriena un pārsprieguma ietekmi ne tikai apdrošināšanas apsvērumu dēļ.

Šajā jomā mēs sadarbojamies ar Čehijas un starptautiskajiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar zibens aizsardzību.

Līdztekus profesionālajai plānošanai īpašu nozīmi piešķiram uztvērējsistēmas, noplūdes un zemējuma materiāliem un salaiduma vietām.

Kopā ar mūsu pārbaudītajām savienojuma detaļām jūs iegūstat vispusīgi drošu risinājumu – ar dokumentāciju un testa protokolu.

Ūdeņu aizsardzība

Daudziem tehniskajiem lietojumiem ir nepieciešami īpaši ūdens aizsardzības pasākumi.

Atbildīga apiešanās ar vielām, kas varētu piesārņot ūdeni, ir būtiska. Galvenā loma šajā ziņā ir šo sistēmu operatoriem un projektētājiem. Šeit neko nevajadzētu atstāt nejaušības ziņā.

Telpisko bloku būvsistēmai GRITEC šajā ziņā ir milzīga priekšrocība. Mēs izmantojam augstas kvalitātes betonu, kas ir necaurlaidīgs iepriekš minētajām vielām. Turklāt bezšuvju būvsistēma neļauj šīm vielām noplūst cauri šuvēm.

Izmantojot GRITEC, jūs izvēlaties partneri, kas ir sertificēts kā specializēts uzņēmums saskaņā ar Vācijas Ūdens resursu likumu (WHG). Jūs izmantosit mūsu ilggadīgo pieredzi dīzeļdegvielas vai mazuta objektu projektēšanā un ražošanā, iekārtām, kuras domātas viegli degošiem un viegli uzliesmojošiem šķidrumiem un citām bīstamām vielām, piemēram, augsti rafinētai minerāleļļai, ko izmanto kā dzesēšanas šķidrumu transformatoros.

Ugunsdrošība

Daudzas mūsu betona blokos uzstādītās tehniskās ierīces izvirza lielas prasības ugunsdrošībai gan nesošajām, gan nenesošajām konstrukcijām, un arī virsmas apstrādei. Jāņem vērā ne tikai ugunsbīstamība, ko rada stacijā esošās tehniskās sistēmas, bet arī stacijas konstruktīvs risinājums un novietojums ēkā. Piemēram, prasības par pietiekamu attālumu no apkārtējām ēkām vai zemes gabala robežas, par pieguļošu piebūvi esošai ēkai un, iespējams, citi vietējie ieviešanas noteikumi.

Atsevišķos gadījumos ir nepārprotami noteikta augsta ugunsizturības klase saskaņā ar ČSN 7308xx sērijas standartiem ēku ugunsdrošībai. No būvfizikālā viedokļa mūsu bezšuvju telpisko bloku ražošanas process apvienojumā ar augstas kvalitātes izejmateriālu izmantošanu, proti, lietojot īpaši nedegošus būvmateriālus, piemēram, betonu, tēraudu un javu, bez problēmām atbilst šīm prasībām. Pateicoties betona rūpnieciskajai ražošanai, mēs varam realizēt slaidas un vienlaikus ļoti izturīgas konstrukcijas. Ugunsdrošības risinājumam izmantojam arī standartu ČNS EN 1992-1-2 Uguns iedarbībai paredzētu betona konstrukciju projektēšana.

Ražojumu standarta sērijas UF, UK un UKL no ugunsizturības viedokļa ir pārbaudījušas un izvērtējušas neatkarīgas testēšanas institūcijas. Telpisko bloku perimetra sienām un griestiem apstiprināta izturība atbilstoši klasifikācijai REW 90 un REI 90. Īpašiem lietošanas gadījumiem, piemēram, bīstamo vielu vai apkures iekārtu noliktavas, visu ēkas sistēma, ieskaitot durvis un varbūtējos ventilācijas elementus, var projektēt atbilstīgi nepieciešamajai ugunsizturības klasei.

Elektroenerģijas sadales apakšstaciju jomā no Čehijas standarta ČSN EN 62271-202 izriet papildu prasības attiecībā uz izmantoto vielu un materiālu uzvedību ugunsgrēka gadījumā. GRITEC bez izņēmuma izmanto tikai materiālus, kas klasificēti kā nedegoši.

Izvēloties materiālus, mēs vadāmies pēc jūsu pielietojuma projektēšanas prasībām un veicam to saskaņā ar būvizstrādājumu un būvkonstrukciju klašu klasifikāciju atbilstoši ČSN EN 13501 sērijas standartiem.

Labprāt konsultēsim jūs par standarta projektiem, kā arī projektiem ar īpašām ugunsdrošības prasībām.

Aizsardzība pret troksni

Schallschutz

Klusuma nodrošināšanai arī dzīvojamās zonās

Troksnis. Jūtīgs temats, uz kuru saskaņā ar valdības noteikumiem attiecas stingri higiēnas ierobežojumi. Esam izstrādājuši paši savu risinājumu, pateicoties kuram gulēsiet mierīgi.

Arī šajā gadījumā sniedzam konsultācijas un atbalstu projekta izstrādē un sagatavošanā, lai izvairītos no liekām remontdarbu un pārbūvju izmaksām. Līdztekus izcilajām betona īpašībām mūsu risinājuma neatņemama sastāvdaļa ir skaņu izolējošas durvis un ventilācijas elementi. Tāpat standarta prasību izpildei svarīga ir ēkas ģeometrija un tās novietojums.

Labprāt palīdzēsim jums tehnisko ēku būvakustikas projektu sagatavošanā.

 • Sienu skaņnecaurlaidība: atkarībā no to biezuma svārstās no 47 dB (biezums 10 cm) līdz 58 dB (biezums 20 cm). Vēl viens pasākums ir, piemēram, iekšpuses oderējums ar perforētu skārdu un skaņas izolāciju.
 • Piedāvājam vienvērtnes durvis ar slāpējumu no 18 līdz 40 dB. Īpašiem projektiem mēs varam sasniegt slāpējumu līdz 55 dB vienvērtnes durvīm un līdz 52 dB divvērtņu durvīm.
 • Pasākumi ventilācijas elementiem ir no skaņas izolētiem metāla kanāliem – montētiem zem jumta vai pie sienām – līdz betona kanāliem ar slāpēšanas kulisēm.
 • Aizsardzība pret troksni ar augsni ir ļoti vienkārša izolācijas metode, kurā izmanto zemes vaļņus, daļēju vai pilnīgu iegremdēšanu nogāzē vai novietojumu pazemē, t.i., pazemes stacijas.

Aizsardzība pret ielaušanos

Sicherheit

Tehniskās ēkas bieži novietotas ļoti izolēti, tāpēc operatora personāls tās pārbauda galvenokārt tikai apkopes ietvaros vai defektu gadījumā. Nepiederošu personu iekļūšana telpās ar elektriskām vai gāzes iekārtām var radīt postošas ​​sekas šo personu veselībai vai dzīvībai, nemaz nerunājot par iekārtu bojājumiem.

Tāpēc liela nozīme ir objekta aizsardzībai pret ielaušanos.

GRITEC ēkas jau gadu desmitiem ir bijušas ierasta pilsētas un lauku vides sastāvdaļa un netiek uztvertas kā traucējošs svešķermenis. Tas arī izskaidro ārkārtīgi retos vandālisma gadījumus.

Caursist ļoti izturīgu dzelzsbetonu, kura sienu biezums ir vismaz 10 cm, neizmantojot tehniku ​​vai smagus instrumentus, nav iespējams bez uzmanības piesaistīšanas.

Mēs konstruējam mūsu durvis un ventilācijas elementus tā, lai varmācīga ielaušanās būtu pēc iespējas grūtāka. To apstiprināja veiksmīgi triecientesti saskaņā ar standartu IEC 60-262. Mūsu durvju un ventilācijas elementu izturību ir pierādījusi daudzkārtēja veiksmīga staciju izturības pret loka īsslēgumu testēšana. Šie testi ir parādījuši, ka to konstrukcija var izturēt vislielāko slodzi.

Tāpēc mūsu TAM alumīnija durvīm joprojām ir eņģes iekšpusē, lai pasargātu tās no ārējās piekļuves. Durvju masīvā rāmja konstrukcija ar lokšņu metāla pildījumiem, kas izgatavoti no augsti izturīga leģēta alumīnija, nodrošina durvīm pietiekamu stabilitāti. Kopā ar 3 punktu bloķēšanu tas garantē augstu drošības līmeni.

Pēc pieprasījuma varam izgatavot mūsu durvis un ventilācijas elementus ar augstāku ielaušanās pretestības klasi RC2 vai RC3 atbilstoši standartam ČSN EN 1627. Testus veica sertificēti neatkarīgi un akreditēti testēšanas institūti.

Šobrīd daudzas apdrošināšanas sabiedrības īpaši sarežģītām ierīcēm pieprasa drošības sistēmu izmantošanu. Mūsu durvis var viegli aprīkot ar aizbīdņiem un magnētiskajiem kontaktiem. Mūsu telpisko bloku ražošanas sistēma ļauj jau rūpnīcā uzstādīt kompleksu sistēmu, piemēram, kustību detektorus un perimetra apšuvuma pārbaudi.

Ballistiskā aizsardzība

Jutīgām drošības iekārtām civilajā un militārajā sektorā ir īpašas prasības attiecībā uz ballistisko aizsardzību. Šiem ļoti nodrošinātajiem objektiem esam izstrādājuši risinājumu, kas atbilst visaugstākajām prasībām attiecībā uz izturību pret šāviņiem, aizsardzību pret šķembām un sprāgstvielu iedarbību.

Labprāt konsultēsim jūs par tehnisko ēku ballistisko aizsardzību.

Mēs ne vien izpildām standartu prasības un noteikumus, bet veicam arī testus paši savā testēšanas laboratorijā.

Zkoušky ve vlastní zkušebně
Zkoušky ve vlastní zkušebně

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů. Informace o ochraně údajů