Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI GRITEC s.r.o. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu by sme vás chceli ďalej informovať o získavaní a spracovaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie sa týka osobných údajov návštevníkov našich webových stránok, našich zákazníkov a dodávateľov.

§ 1 – Informácie o získavaní osobných údajov

(1) Nižšie vás budeme informovať o spracúvaní osobných údajov. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa môžu vzťahovať na vašu osobu, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, používateľské správanie.

(2) Prevádzkovateľom podľa čl. 4 ods. 7 EÚ všeobecného nariadenia o ohrane osobných údajov (GDPR) je

GRITEC s.r.o.
Průmyslová 698/5a
108 00 Praha 10

Telefón: +420281034111
gritec@gritec.cz
Web: www.gritec.cz, www.GRITEC.sk

(3) Ak pre jednotlivé funkcie našej ponuky využijeme poverených poskytovateľov služieb alebo ak by sme chceli vaše údaje využiť na reklamné účely, budeme vás o príslušných postupoch podrobne informovať, ako je uvedené nižšie. Pritom uvedieme aj stanovené kritériá dĺžky uloženia.

§ 2 – Vaše práva

(1) Čo sa týka príslušných osobných údajov, máte voči nám nasledujúce práva:

 • podľa čl. 15 GDPR požadovať informáciu o svojich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Môžete najmä požadovať informáciu o účeloch spracúvania, o kategórii osobných údajov, o kategóriách príjemcov, ktorým boli vaše údaje predložené alebo budú predložené, o plánovanej dĺžke uloženia, o existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo práva vzniesť námietku, o existencii práva na podanie sťažnosti, o pôvode vašich údajov, ak tieto údaje neboli získané u nás, ako aj o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a popr. o preukazných informáciách k ich podrobnostiam;
 • podľa čl. 16 GDPR požadovať okamžite opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie svojich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené;
 • podľa čl. 17 GDPR požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, ak sa spracúvanie nepožaduje pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie, na splnenie právneho záväzku, z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov;
 • podľa čl. 18 GDPR požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ak popierate presnosť údajov, ak je spracúvanie protiprávne, ak však odmietate ich vymazanie a ak údaje už nepotrebujeme, ak ich však potrebujete na uplatnenie, na výkon alebo na obranu právnych nárokov alebo ak ste proti spracúvaniu podali námietku podľa čl. 21 GDPR;
 • podľa čl. 20 GDPR dostávať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu či uzavretia zmluvy, v štruktúrovanom, aktuálnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požadovať odovzdanie inej zodpovednej osobe;
 • podľa čl. 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek voči nám odvolať svoj raz udelený súhlas. To má za následok, že do budúcna už nebudeme môcť ďalej pokračovať v spracúvaní údajov, ktoré sa zakladalo na tomto súhlase, a podľa čl. 77 GDPR sa sťažovať na orgáne štátneho dohľadu. V tejto súvislosti sa môžete spravidla obrátiť na orgán štátneho dohľadu svojho obvyklého miesta pobytu alebo pracoviska či sídla našej spoločnosti.

(2) Ak so spracúvaním svojich osobných údajov nesúhlasíte, môžete podať námietku proti spracúvaniu. Tak je to najmä vtedy, keď spracúvanie nie je nutné na splnenie zmluvy s vami. Pri výkone takej námietky žiadame o vysvetlenie dôvodov, prečo by sme nemali spracúvať vaše osobné údaje tak, ako to vykonávame. V prípade vašej oprávnenej námietky preskúmame stav veci a spracúvanie údajov buď zrušíme, alebo upravíme, príp. vám preukážeme naše záväzné, právom chránené dôvody, na základe ktorých budeme v spracúvaní pokračovať.

(3) Samozrejme môžete kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely reklamy a analýzy údajov.

(4) Všetky svoje práva môžete uplatniť na našej e-mailovej adrese grtcgrtccz. . Prípadné sťažnosti potom môžete podať na dozornom orgáne, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

§ 3 – Spracúvanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

(1) V prípade len informatívneho využívania webovej stránky, teda vtedy, ak sa neregistrujete alebo ak nám neoznámite informácie inak, získavame iba tie osobné údaje, ktoré odovzdá nášmu serveru váš prehliadač. Ak by ste chceli sledovať našu webovú stránku, získavame nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nutné, aby sme vám mohli zobraziť našu webovú stránku a aby sme mohli zaručiť stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písmeno f GDPR):

 • IP adresa,
 • dátum a čas dopytu,
 • rozdiel časového pásma voči Greenwich Mean Time (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka),
 • status prístupu/kód statusu HTTP,
 • aktuálne prenášané množstvo dát,
 • webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka (tzv. HTTP referer),
 • prehliadač,
 • operačný systém a jeho plocha,
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača.

(2) K hore uvedeným údajom sa vo vašom počítači pri vašom využívaní našej webovej stránky ukladajú súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom pevnom disku, vďaka ktorým subjekt, ktorý umiestňuje súbory cookie (naším prostredníctvom), získava určité informácie nutné na správny chod stránok či sledovanie vášho pohybu po stránkach. Súbory cookie nemôžu vykonávať žiadne programové funkcie alebo váš počítač zavírovať. Slúžia na to, aby boli ponúkané internetové služby pre používateľa celkovo priaznivejšie a efektívnejšie.

(3) Používanie súborov cookie:

a) Táto webová stránka využíva nasledujúce druhy súborov cookie, ktorých obsah a funkcie sú vysvetlené ďalej:

 • Dočasne uložené súbory cookie (pozri bod b),
 • Trvalé súbory cookie (pozri bod c).

b) Dočasne uložené súbory cookie sa automaticky mažú vtedy, keď zatvoríte prehliadač. Patria k nim najmä Session-Cookies. Uloží takzvané Session-ID, vďaka ktorému je možné rôzne dopyty vášho prehliadača priradiť k spoločnej relácii. Takto je možné váš počítač opätovne rozpoznať, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Session-Cookies sa zmažú, keď sa odhlásite alebo keď zatvoríte prehliadač.

c) Trvalé súbory cookie sa zmažú automatizovane po zadanom čase, ktorý je možné rozlišovať vždy v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek zmazať v bezpečnostných nastaveniach svojho prehliadača.

d) Svoje nastavenie prehliadača môžete konfigurovať podľa svojich požiadaviek a odmietnuť napr. prijímanie Third-Party-Cookies alebo všetkých súbory cookie. Upozorňujeme vás na to, že eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

e) Ďalšie informácie o využívaní súborov cookie nájdete v § 5.

§ 4 – Ďalšie funkcie a ponuky našej webovej stránky

(1) Okrem čisto informatívneho využívania našej webovej stránky ponúkame rôzne služby (napr. Moje GRITEC), ktoré môžete v prípade záujmu využívať. Tieto služby spravidla vyžadujú registráciu, pri ktorej budete požiadaní o ďalšie osobné údaje, ktoré používame na poskytnutie danej služby.

(2) S cieľom zamedziť neoprávneným prístupom tretích osôb k vašim osobným údajom je proces registrácie a prihlasovania zašifrovaný prostredníctvom techniky TLS (SSL).

(3) Osobné údaje získané v súvislosti s poskytovaním týchto služieb spracúvame počas platnosti vášho účtu. Ak si neprajete ďalej využívať naše služby, kontaktujte nás (§ 1 ods. 2) a my vám účet zrušíme a vymažeme všetky osobné údaje s ním spojené.

(4) V prípade, že nás budete kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, budeme ukladať údaje, ktoré nám oznámite (vaše meno, firmu, telefónne číslo a e-mailovú adresu, poprípade adresné údaje a fax, ktoré nie sú povinné), aby sme mohli zodpovedať vaše otázky. Údaje vyplývajúce z tejto súvislosti zmažeme po vybavení dopytu, najneskôr však po pol roku. Ak by z komunikácie vyplynul záujem z vašej strany o poskytnutie našich produktov či služieb, osobné údaje si ďalej uschováme na účely prípravy na uzavretie zmluvy.

§ 5 – Používanie služby Google Analytics

(1) Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu na analýzu webu od spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vytvorené pomocou súborov cookie sa prenášajú spravidla na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Keďže kvôli vašej väčšej ochrane využívame na tejto webovej stránke anonymizáciu IP, spoločnosť Google vašu IP adresu dopredu skráti v rámci štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa plná IP adresa prenáša na server spoločnosti Google v USA a tam skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spoločnosť Google využívať tieto informácie, aby mohla vyhodnotiť vaše využívanie webovej stránky, aby bolo možné zostavovať správy o aktivitách na webovej stránke a aby bolo možné voči prevádzkovateľovi webovej stránky realizovať ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a s využívaním internetu.

(2) IP adresa prenášaná v rámci služby Google Analytics z vášho prehliadača nie je spájaná s ďalšími údajmi spoločnosti Google.

(3) Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť pomocou zodpovedajúceho nastavenia softvéru svojho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v tomto prípade eventuálne nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť evidencii údajov vytvorených prostredníctvom súborov cookie a vzťahujúcich sa na vaše využívanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a inštalujete Browser-Plug-in, ktorý je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

(4) Táto webová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Takto sa IP adresy spracúvajú v skrátenej podobe a je tak možné vylúčiť možnosť priradenia ku konkrétnej osobe. Ak sa k údajom, ktoré o vás získame, priradí identifikácia osoby, táto sa ihneď vylúči a osobné údaje sa tak okamžite zmažú.

(5) Využívame službu Google Analytics, aby sme mohli analyzovať využívanie svojej webovej stránky a aby sme ju mohli pravidelne zlepšovať. Prostredníctvom získaných štatistík môžeme zlepšiť svoju ponuku a upraviť ju, aby bola pre vás ako používateľa zaujímavejšia. Pre výnimočné prípady, keď sa osobné údaje prenášajú do USA, sa spoločnosť Google podriadila systému EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre využívanie služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

(6) Informácie o tretej strane: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Používateľské podmienky: https://marketingplatform.google.com/about/analyti.... Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz.

(7) Táto webová stránka navyše používa službu Google Analytics na analýzu toku informácií o návštevníkoch, ktorá prebieha prostredníctvom identifikácie používateľa (cross-device analysis). Vo svojom zákazníckom účte môžete v sekcii „Moje údaje“, „osobné údaje“ túto analýzu deaktivovať.

§ 6 – Odkazy na sociálne siete a odporúčanie webovej stránky

(1) V päte našej webovej stránky môžete náš web odporučiť pomocou takzvaných Social Bookmarks (odkazy Sharer pre sociálne médiá). Pritom opustíte našu webovú stránku. Osobné údaje, ako je vaša IP adresa, HTTP referer, Timestamp a softvér prehliadača, sa prenášajú k príslušnému uvedenému prevádzkovateľovi sociálnych sietí.

(2) Upozorňujeme na to, že po prenose údajov nemáme žiadny vplyv na nakladanie príslušného prevádzkovateľa sociálnych sietí s týmito údajmi a že je toto mimo oblasti našej zodpovednosti. Články z nášho webu môžete prostredníctvom e-mailu odporučiť aj iným osobám (symbol obálky). Vaša e-mailová aplikácia otvorí nový e-mail s textom odporúčania.

§ 7 – Spracúvanie osobných údajov našich zákazníkov a dodávateľov

(1) vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy a zákonných povinností. Konkrétne ide o tieto účely:

a) nákup/predaj tovaru a služieb,
b) účtovné a daňové účely,
c) sledovanie a vykonávanie bankových operácií na bankovom účte,
d) plnenie zákonných daňových povinností.

Tieto osobné údaje budeme spracúvať počas platnosti zmluvy, alebo do úplného vyrovnania práv a povinností plynúcich zo zmluvy, alebo počas obdobia stanoveného príslušnými právnymi predpismi.

(2) Osobné údaje spracúvame aj v rámci nášho oprávneného záujmu s cieľom porozumieť záujmu o naše produkty, kontrolovať platobnú schopnosť, poprípade vymáhať pohľadávky či zaistiť dôkazy pre prípad nutnosti obhajoby práv spoločnosti GRITEC s.r.o. Tieto osobné údaje spracúvame pred uzavretím a počas trvania zmluvného vzťahu či do úplného vyrovnania práv.

(3) vaše osobné údaje môžeme ďalej využiť z dôvodu nášho oprávneného záujmu na účely priameho marketingu, t. j. aby sme vám ponúkli naše služby či tovar, o ktoré by ste mohli mať záujem. Lehota na používanie týchto údajov je najviac rok, ak bol uzavretý zmluvný vzťah, tak počas jeho trvania a najviac rok po jeho skončení. Ak si neprajete využitie svojich osobných údajov na priamy marketing, môžete to odmietnuť bez akýchkoľvek nepriaznivých dopadov. Stačí vzniesť námietku na e-mailovej adrese uvedenej v § 1 ods. 2.

(4) S cieľom chrániť majetok je v sídle spoločnosti GRITEC s.r.o. umiestnený kamerový systém. Záznamy z kamerového systému archivujeme 7 dní a okrem uvedeného účelu sa ďalej nijako nespracúvajú.

§ 8 – Zdroje osobných údajov

Spoločnosť GRITEC s.r.o. získava osobné údaje prevažne od dotknutých osôb alebo na základe ich správania a z verejne prístupných registrov. Okrem týchto zdrojov využíva ešte súkromné zdroje osobných údajov:

a) sprostredkovanie obchodných príležitostí v stavebnom sektore: Istav Media, s.r.o., IČO: 03441725;

b) informácie o kredibilite dopytovanej osoby: Creditreform s.r.o., IČO: 49615076.

§ 9 – Poskytovanie osobných údajov

(1) Na spracúvanie vašich údajov čiastočne využívame externých poskytovateľov služieb. Týchto poskytovateľov sme starostlivo vybrali a poverili, sú viazaní našimi pokynmi a pravidelne ich kontrolujeme.

(2) Kategórie príjemcov:

a) poskytovateľ webhostingových služieb;
b) poskytovateľ komunikačných služieb;
c) poskytovateľ analytických služieb (pozri § 5);
d) poskytovatelia mzdových služieb;
e) poskytovatelia bankových služieb;
f) poskytovatelia služieb správy informačných systémov;
g) poskytovatelia informačných systémov na správu zákazníkov a dodávateľov;
h) poskytovatelia personálnych služieb;
i) poskytovatelia bezpečnostných služieb;
j) členovia skupiny GRITEC a SCHWENK.

(3) Naša spoločnosť v rámci plnenia svojich zákonných povinností poskytuje osobné údaje správnym orgánom a úradom stanoveným platnou legislatívou.

(4) Ďalej môžeme vaše osobné údaje poskytovať tretím osobám, ak ponúkame účasti na akciách, uzavretie zmlúv alebo podobné služby spoločne s partnermi.

(5) Ak majú naši poskytovatelia služieb alebo partneri svoje sídlo v niektorom štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), budeme vás v opise ponuky informovať o dôsledkoch tejto okolnosti.

§ 10 – Aktuálnosť a zmena tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je aktuálne platné a je v stave z mája 2018.

Na základe ďalšieho vývoja našej webovej stránky a ponúk súvisiacich s touto stránkou alebo na základe pozmenených zákonných popr. úradných zadaní môže byť potrebné toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť. Príslušné aktuálne vyhlásenie o ochrane osobných údajov si môžete stiahnuť kedykoľvek na webovej stránke na adrese https://www.gritec.cz/ochrana-osobnich-udaju a vytlačiť.

§ 11 – Kódex správania

Ak dôjde k incidentu, ktorý porušuje náš kódex správania, máte možnosť ho anonymne oznámiť prostredníctvom kontaktného formulára. Vaše pripomienky zostanú dôverné. Kontaktný formulár nájdete tu.

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.