PODZEMNÍ TRAFOSTANICE

Pro modernizaci městských center


Podzemní trafostanice GRITEC se nejčastěji podílí na modernizaci distribuční soustavy elektřiny historických center měst. Uchovávají jejich původní architektonickou hodnotu a umožňují plynulý provoz chodců v místě stanice.

V podzemí působí na stanici celá řada vlivů, se kterými se u pozemních trafostanic nesetkáme. Během více než 60 let se prokázalo, že naše stanice všem těmto vlivům bezpečně odolávají a zajišťují našim zákazníkům dlouhodobě spolehlivý provoz.

Podzemní trafostanice GRITEC

ODOLNOST VŮČI VNĚJŠÍM VLIVŮM

ODOLNOST VŮČI PODZEMNÍ VODĚ

Bezesparý betonový korpus naší trafostanice je dokonale vodotěsný vůči vodě i průsakům oleje. Beton s daným stupněm vlivu prostředí odolá působení jak chemicky agresivního prostředí, tak i tlakové podzemní vody. Pokud na stanici působí tlaková podzemní voda a hladina podzemní vody je výše než základová spára, betonový korpus přivaříme přes nerezové destičky k základové přitěžovací desce. Prostupy kabelů těsníme speciálními těsnicími průchodkami a tmely.

ODOLNOST VŮČI DEŠŤOVÉ VODĚ A SNĚHU

Dešťová voda je odváděna z větracích šachet do kanalizace, trativodu nebo vsakovací jímky. V případě napojení na kanalizaci se osazuje zpětná klapka přístupná zvenku stanice. Sníh i led ve větracích šachtách roztávají díky proudění odpadního tepla z transformátoru.

OCHRANA VŮČI HLODAVCŮM A VLOUPÁNÍ

Používáme speciální větrací prvky, které sami vyrábíme. Při jejich vývoji a výrobě dbáme na zvýšenou ochranu před hlodavci a hmyzem. Poklop pro výměnu transformátoru je možné pro jeho vysokou hmotnost zvednout pouze jeřábem. Integrovaný vstup pro obsluhu je zajištěn zámkem.

OCHRANA VŮČI HLUKU

Z hlediska útlumu hluku je umístění stanice do země nejvýhodnější.

ÚNOSNOST

Krycí železobetonová deska s tloušťkou 200 mm má dostatečnou únosnost i pro pojezd nákladním automobilem. Na přání můžeme navrhnout desku na extrémní zatížení definované zákazníkem.

Elektrotechnologie

Pochozí trafostanice GRITEC

Do podzemních stanic běžně instalujeme transformátory do výkonu 2,5 MVA. U speciálních projektů může být výkon transformátoru ještě vyšší. Olejové i suché transformátory jsou obvykle umístěné na betonové podlaze, umožňující odtok oleje do olejové jímky, a jejich případná výměna se provádí po demontáži poklopu. Pod transformátorem je připravená olejová jímka.

VN a NN rozváděče jsou umístěné na mezipodlaze rozvodny, která může být od trafokomory oddělena příčkou. VN rozváděče s napětím do 35 kV mohou být kompaktní i modulární, izolované plynem SF6 i vzduchem. NN rozváděče jsou skříňové nebo nástěnné konstrukce a mohou být využity pro vysoké jmenovité proudy až 3 612 A.

Robustní patentované kabelové průchodky umožňují prostup všech standardizovaných kabelů používaných v energetice. Na přání je možné dodat i průchodky jiných výrobců.

BEZPEČNOST

Ochrana zdraví a majetku je pro nás prioritou. Naše produkty splňují všechny požadavky, které na ně kladou normy a nařízení. Díky našim inovativním řešením můžeme na přání poskytnout ještě vyšší ochranu a bezpečnost.

Obloukový zkrat
Obloukový zkrat

ZHODNOCENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE Z HLEDISKA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

KONSTRUKCE POŽADOVANÁ ODOLNOST DLE ČSN 730802 POŽADOVANÁ ODOLNOST DLE ČSN EN 61936-1 POUŽITÝ MATERIÁL SKUTEČNÁ ODOLNOST ZHODNOCENÍ
Obvodové zdivo REW 15 REW 60 železobeton min. tl. 140 mm REW 90 vyhovuje
Požární strop REI 15 REI 60 železobeton min. tl. 200 mm REI 90 vyhovuje

Betonářské produkty GRITEC

Podzemní trafostanice GRITEC

Korpus stanice tvoří 4 obvodové stěny s tloušťkou nejčastěji 14 cm a dno s tloušťkou obvykle 20 cm. Odléváme ho jako jeden odlitek najednou procesem tzv. zvonového lití. Tento způsob výroby propůjčuje tělesu následující vlastnosti:

  • výjimečnou mechanickou odolnost; korpus je samonosný krabicový prvek, který ve většině případů nevyžaduje základy,
  • dokonalou těsnost; monolitické a beze spár odlité betonové těleso je vodotěsné a zároveň slouží jako nepropustná jímka pro olej v případě havárie transformátoru,
  • snadnou přepravitelnost, vycházející opět z mechanické stability vlastního tělesa, dlouhou životnost a spolehlivost.

Korpus, střešní krycí desku a příčky vyrábíme z vodostavebního betonu s pevnostní třídou C35/45 a pro stupně vlivu prostředí XC4 a XF1 podle ČSN EN 206+A1.

Ve střešní krycí desce je osazen revizní a montážní vstup. Obsluha má do stanice přístup přes poklop, ve kterém je z vnitřní strany integrováno zábradlí jako ochrana proti pádu osoby dovnitř. Dále je stanice vybavena strmým schodištěm nebo častěji žebříkem. Montážní poklop pro výměnu transformátoru je opatřen oky pro uchycení lan.

Větrací šachty jsou také zhotoveny z monolitického betonu jako součást korpusu. Šachty mohu být ukončeny na úrovni terénu vodorovnou mřížkou nebo vyvedeny nad terén pomocí tzv. krčků a opatřeny svislými větracími mřížkami z boku.

V podzemních stanicích zhotovujeme betonovou mezipodlahu, a to buď celoplošně, nebo pouze v trase výměny transformátoru. Betonovou mezipodlahu lze na méně zatížených částech kombinovat s podlahou z hliníkových profilů. Výhodou betonové mezipodlahy je nehořlavost a vysoká únosnost, systém z hliníkových profilů zase vyniká svou vysokou flexibilitou. Hliníkové profily montujeme na nastavitelné pozinkované ocelové podpěry. Nášlapnou vrstvu tvoří překližka s protiskluznou povrchovou úpravou. Tyto desky jsou vybaveny klíčem ovládanou západkou, která brání nadzvednutí.

Příčky mohu být odnímatelné i pojízdné a vybavené i dveřmi. Tyto příčky vyrábíme ze slitin hliníku.

Zámečnické komponenty

Dveře a větrací elementy pro trafostanice vyrábíme ve vlastní zámečnické dílně z eloxovaného hliníku pod značkou METALLBAU.

ČOV
ČOV

TYPY A ROZMĚRY PODZEMNÍCH TRAFOSTANIC

Podzemní trafostanice GRITEC s typovým označením UW vynikají množstvím jednotlivých typů, které jsou odvozeny od základních modulových řad UW 25 s vnější šířkou 2,58 m, UW 30 s šířkou 3,06 m, UW 33 s šířkou 3,36 m a UW 36 s šířkou 3,66 m. Při konstantní šířce se vnější délka mění od 2,46 do 8,46 m v rastru 0,6 m. Uvedené rozměry platí při tloušťce stěny 140 mm.

Standardně je buňka dodávána se světlou výškou 3,2 m, přičemž při použití mezipodlahy je světlá výška vlastní rozvodny 2,4 m a výška kabelového prostoru včetně podlahy je 0,8 m. Jiné rozměry jsou na vyžádání.

REALIZACE

Pro urychlení výstavby instalujeme elektrotechnologii do stanice již ve výrobním závodě.

Samostatnou stanici ukládáme na připravenou štěrkovou podkladní vrstvu bez základů. Základy jsou nutné pouze při náročných geologických podmínkách nebo pro kombibudovy složené z více těles. Podzemní stanici přepravujeme jako nadrozměrný náklad a osazujeme mobilním jeřábem. Hmotnost trafostanice včetně výstroje se pohybuje od 13 do 50 t.

Uživatel stavby zajišťuje geologický průzkum, výkopové práce včetně pažení, přípravu stavebního lože, provedení vnější kabeláže a vnějšího uzemnění. Výkopové práce je nutné koordinovat s památkáři a archeology. Pažení stavební jámy musí být dimenzováno na pohyb těžké mechanizace v jejím okolí (min. 90 t). Pokud je hladina podzemní vody nade dnem stavební jámy, je nutné zhotovit základovou přitěžovací desku jako ochranu proti vztlaku podzemní vody. Stanice je pak k této desce přivařena přes nerezové destičky.

ZAČLENĚNÍ DO OKOLÍ

Trafostanici je možné zakrýt dlažbou, štěrkem, litým asfaltem nebo je možné na ní vytvořit zelenou plochu.

Praha, Karlův most
Praha, Karlův most
Brno, Malinovského náměstí
Brno, Malinovského náměstí
Kolín, Karlovo náměstí
Kolín, Karlovo náměstí
Mělník, zámek
Mělník, zámek
Olomouc, Dolní náměstí
Olomouc, Dolní náměstí
Litoměřice, hrad
Litoměřice, hrad

PROVOZNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

K našim trafostanicím nabízíme komplexní servis i při údržbě, sanaci a modernizaci.

Technické budovy, bezpečnost a normy
Technické budovy, bezpečnost a normy
Obraťte se na nás

Najdeme optimální řešení pro váš projekt. Požádejte o radu nebo nezávaznou cenovou nabídku naše obchodně-technické zástupce.

Co nás pohání
Co nás pohání

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.