Ochrana osobních údajů


PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI GRITEC, s.r.o. O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velice důležitá. Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli dále informovat o získávání a zpracování Vašich osobních údajů. Toto prohlášení se týká osobních údajů návštěvníků našich webových stránek, dále našich zákazníků a dodavatelů.

§ 1 – Informace o získávání osobních údajů

(1) Níže Vás budeme informovat o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou všechny údaje, které je možné vztahovat k Vaší osobě, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

(2) Správcem podle čl. 4 odst. 7 EU obecného nařízení o ohraně osobních údajů (GDPR) je

GRITEC, s.r.o.
Průmyslová 698/5a
108 00 Praha 10

Telefon: +420 281 034 111
GRITEC@gritec.cz
Web: www.GRITEC.cz

(3) Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využijeme pověřené poskytovatele služeb nebo pokud bychom chtěli Vaše údaje využít k reklamním účelům, budeme Vás o příslušných postupech podrobně informovat, jak je uvedeno níže. Přitom uvedeme i stanovená kritéria doby uložení.

§ 2 – Vaše práva

(1) Co se týče příslušných osobních údajů, máte vůči nám následující práva:

 • podle čl. 15 GDPR požadovat informaci o svých osobních údajích, které zpracováváme. Můžete zejména požadovat informaci o účelech zpracování, o kategorii osobních údajů, o kategoriích příjemců, jimž byly Vaše údaje předloženy nebo budou předloženy, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, o existenci práva na podání stížnosti, o původu Vašich údajů, pokud tyto údaje nebyly získány u nás, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a popř. o průkazných informacích k jejich podrobnostem;
 • podle čl. 16 GDPR požadovat neprodleně opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat výmaz svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud zpracování není požadováno pro výkon práva na svobodu projevu a informace, ke splnění právního závazku, z důvodů veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, pokud je zpracování protiprávní, pokud ale odmítáte jejich výmaz a pokud údaje již nepotřebujeme, pokud je ale potřebujete k uplatnění, k výkonu nebo k obraně právních nároků nebo pokud jste proti zpracování podali námitku podle čl. 21 GDPR;
 • podle čl. 20 GDPR dostávat své osobní údaje, které jste nám poskytli na základě souhlasu či uzavření smlouvy, ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu nebo požadovat předání jiné odpovědné osobě;
 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli vůči nám odvolat svůj jednou udělený souhlas. To má za následek, že do budoucna již nebudeme moci dále pokračovat ve zpracování údajů, které se zakládalo na tomto souhlasu a podle čl. 77 GDPR si stěžovat u orgánu státního dohledu. V této souvislosti se můžete zpravidla obrátit na orgán státního dohledu svého obvyklého místa pobytu nebo pracoviště či sídla naší společnosti.

(2) Pokud se zpracováním Vašich osobních údajů nesouhlasíte, můžete podat námitku proti zpracování. Tak je tomu zejména tehdy, když zpracování není nutné pro splnění smlouvy s Vámi. Při výkonu takové námitky žádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli zpracovávat Vaše osobní údaje tak, jak to provádíme. V případě Vaší oprávněné námitky přezkoumáme stav věci a zpracování údajů buď zrušíme, nebo upravíme, příp.Vám prokážeme naše závazné, právem chráněné důvody, na základě nichž budeme ve zpracování pokračovat.

(3) Samozřejmě můžete kdykoli podat námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem reklamy a analýzy údajů.

(4) Všechna Vaše práva můžete uplatnit na naší e-mailové adrese GRITECgrtccz. Případné stížnosti pak můžete podat u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

§ 3 – Zpracování osobních údajů při návštěvě naší webové stránky

  (1) V případě pouhého informativního užívání webové stránky, tedy tehdy, pokud se neregistrujete nebo pokud nám nesdělíte informace jinak, získáváme pouze ty osobní údaje, které předá našemu serveru Váš prohlížeč. Pokud byste chtěli sledovat naši webovou stránku, získáváme následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné, abychom Vám mohli zobrazit naši webovou stránku a abychom mohli zaručit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR):

 • IP adresa,
 • datum a čas dotazu,
 • rozdíl časového pásma vůči Greenwich Mean Time (GMT),
 • obsah požadavku (konkrétní stránka),
 • status přístupu/kód statusu HTTP,
 • aktuálně přenášené množství dat,
 • webová stránka, ze které přichází požadavek (tzv. HTTP referer),
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho plocha,
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Ke shora uvedeným údajům jsou dále ve Vašem počítači při Vašem využívání naší webové stránky ukládány cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem pevném disku, díky nimž subjekt, který umisťuje cookies (naším prostřednictvím), získává určité informace nutné pro správných chod stránek či sledování Vašeho pohybu po stránkách. Cookies nemohou vykonávat žádné programové funkce nebo Váš počítač zavirovat. Slouží k tomu, aby byly nabízené internetové služby pro uživatele celkově příznivější a efektivnější.

(3) Používání cookies:

a) Tato webová stránka využívá následující druhy cookies, jejichž obsah a funkce jsou vysvětleny dále:

 • Dočasně uložená cookies (viz bod b),
 • Trvalá cookies (viz bod c).

b) Dočasně uložená cookies se automaticky mažou tehdy, když zavřete prohlížeč. Patří k nim zejména Session-Cookies. Uloží takzvané Session-ID, díky kterému je možné různé dotazy Vašeho prohlížeče přiřadit ke společné relaci. Takto může být Váš počítač opětovně rozpoznán, když se vrátíte na naši webovou stránku. Session-Cookies se smažou, když se odhlásíte nebo když zavřete prohlížeč.

c) Trvalá cookies se smažou automatizovaně po zadané době, kterou je možné rozlišovat vždy v závislosti na cookie. Cookies můžete kdykoliv smazat v bezpečnostních nastaveních Vašeho prohlížeče.

d) Své nastavení prohlížeče můžete konfigurovat dle svých požadavků a odmítnout např. přijímání Third-Party-Cookies nebo všech cookies. Upozorňujeme Vás na to, že eventuálně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.

e) Další informace o využívání cookies naleznete v § 5.

§ 4 – Další funkce a nabídky naší webové stránky

(1) Vedle čistě informativního využívání naší webové stránky nabízíme různé služby (např. Moje GRITEC), které můžete v případě zájmu využívat. Tyto služby zpravidla vyžadují registraci, při které budete dotázáni na další osobní údaje, které používáme k poskytnutí dané služby.

(2) Pro zamezení neoprávněných přístupů třetích osob k Vašim osobním údajům je proces registrace a přihlašování zašifrován prostřednictvím techniky TLS (SSL).

(3) Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním těchto služeb zpracováváme po dobu platnosti Vašeho účtu. Pokud si nepřejete dále využívat naše služby, kontaktujte nás (§ 1 odst. 2) a my Vám účet zrušíme a vymažeme všechny osobní údaje s ním spojené.

(4) V případě, že nás budete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme ukládat údaje, které nám sdělíte (Vaše jméno, firmu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, popřípadě adresní údaje a fax, které nejsou povinné), abychom mohli zodpovědět Vaše dotazy. Údaje vyplývající z této souvislosti smažeme po vyřízení dotazu nejdéle však po půl roce. Pokud by z komunikace vyplynul zájem z Vaší strany o poskytnutí našich produktů či služeb, osobní údaje si dále uschováme za účelem přípravy na uzavření smlouvy.

§ 5 – Používání Google Analytics

(1) Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho užívání webové stránky. Informace o Vašem užívání této webové stránky vytvořené pomocí cookie se přenášejí zpravidla na server společnosti Google v USA a tam jsou ukládány. Jelikož pro Vaši větší ochranu využíváme na této webové stránce anonymizaci IP, je Vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v rámci států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa přenášena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google využívat tyto informace, aby mohla vyhodnotit Vaše využívání webové stránky, aby bylo možné sestavovat zprávy o aktivitách na webové stránce a aby bylo možné vůči provozovateli webové stránky realizovat další služby spojené s využíváním webové stránky a s využíváním internetu.

(2) IP adresa přenášená v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče není spojována s dalšími údaji společnosti Google.

(3) Ukládání cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení softwaru svého prohlížeče; upozorňujeme ale na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit evidenci údajů vytvořených prostřednictvím cookie a vztahujících se k Vašemu využívání webové stránky (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a instalujete Browser-Plug-in, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

(4) Tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. Takto se IP adresy zpracovávají ve zkrácené podobě a je tak možné vyloučit možnost přiřazení ke konkrétní osobě. Pokud se k údajům, které budou o Vás získány, přiřadí identifikace osoby, je tato ihned vyloučena a osobní údaje jsou tak neprodleně smazány.

(5) Využíváme Google Analytics, abychom mohli analyzovat využívání své webové stránky a abychom ji mohli pravidelně zlepšovat. Prostřednictvím získaných statistik můžeme zlepšit svou nabídku a upravit ji, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google podřídila systému EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro využívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

(6) Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Uživatelské podmínky: https://marketingplatform.google.com/about/analyti.... Prohlášení o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz.

(7) Tato webová stránka navíc používá Google Analytics pro analýzu toku informací o návštěvnících, která se provádí prostřednictvím identifikace uživatele (cross-device analysis). Ve svém zákaznickém účtu můžete v sekci „Moje údaje“, „osobní údaje“ tuto analýzu deaktivovat.

§ 6 – Odkazy na sociální sítě a doporučení webové stránky

(1) V zápatí naší webové stránky můžete náš web doporučit pomocí takzvaných Social Bookmarks (odkazy Sharer k sociálním médiím). Přitom opustíte naši webovou stránku. Osobní údaje, jako je vaše IP adresa, HTTP referer, Timestamp a software prohlížeče, se přenášejí na příslušného uvedeného provozovatele sociálních sítí.

(2) Upozorňujeme na to, že po přenosu údajů nemáme žádný vliv na nakládání příslušného provozovatele sociálních sítí s těmito údaji a že je toto mimo oblast naší odpovědnosti. Články z našeho webu můžete prostřednictvím e-mailu doporučit i jiným osobám (symbol obálky). Vaše e-mailová aplikace otevře nový e-mail s textem doporučení.

§ 7 – Zpracování osobních údajů našich zákazníků a dodavatelů

(1) Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy a zákonných povinností. Konkrétně se jedná o tyto účely:

a) nákup/prodej zboží a služeb,
b) účetní a daňové účely,
c) sledování a provádění bankovních operací na bankovním účtu,
d) plnění zákonných daňových povinností.

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu platnosti smlouvy, nebo do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

(2) Osobní údaje také zpracováváme v rámci našeho oprávněného zájmu za účelem porozumění zájmu o naše produkty, kontroly platební schopnosti, popřípadě vymáhání pohledávek či zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti GRITEC, s.r.o. Tyto osobní údaje zpracováváme před uzavřením a po dobu trvání smluvního vztahu, či do úplného vypořádání práv.

(3) Vaše osobní údaje můžeme dále využít z důvodu našeho oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu, tj. abychom Vám nabídli naše služby či zboží, o které byste mohli mít zájem. Doba pro užívání těchto údajů je nejdéle rok, pokud byl uzavřen smluvní vztah, tak podobu jeho trvání a nejdéle rok po jeho skončení. Pokud si nepřejete využití Vašich osobních údajů pro přímý marketing můžete to odmítnou bez jakýchkoliv nepříznivých dopadů. Stačí vznést námitku na emailové adrese uvedené v § 1 odst. 2.

(4) Za účelem ochrany majetku je v sídle společnosti GRITEC, s.r.o. umístěn kamerový systém. Záznamy z kamerového systému archivujeme po dobu 7 dní a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány.

§ 8 – Zdroje osobních údajů

Společnost GRITEC, s.r.o. získává osobní údaje převážně od subjektů údajů nebo na základě jejich chování a z veřejně přístupných rejstříků. Kromě těchto zdrojů využívá ještě soukromé zdroje osobních údajů:

a) zprostředkování obchodních příležitostí ve stavebním sektoru: Istav Media, s.r.o. , IČO: 03441725;

b) informace o kredibilitě poptávané osoby: Creditreform s.r.o., IČO: 49615076.

§ 9 – Předávání osobních údajů

(1) Ke zpracování Vašich údajů částečně využíváme externí poskytovatele služeb. Tyto poskytovatele jsme pečlivě vybrali a pověřili, jsou vázáni našimi pokyny a pravidelně je kontrolujeme.

(2) Kategorie příjemců:

a) poskytovatel webhostingových služeb;
b) poskytovatel komunikačních služeb;
c) poskytovatel analytických služeb (viz § 5);
d) poskytovatelé mzdových služeb;
e) poskytovatelé bankovních služeb;
f) poskytovatelé služeb správy informačních systémů;
g) poskytovatelé informačních systémů pro správu zákazníků a dodavatelů;
h) poskytovatelé personálních služeb;
i) poskytovatelé bezpečnostních služeb;
j) členové skupiny GRITEC a SCHWENK.

(3) Naše společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

(4) Dále můžeme Vaše osobní údaje předávat třetím osobám, pokud nabízíme účasti na akcích, uzavření smluv nebo podobné služby společně s partnery.

(5) Pokud mají naši poskytovatelé služeb nebo partneři své sídlo v některém státě mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás v popisu nabídky informovat o důsledcích této okolnosti.

§ 10 – Aktuálnost a změna tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a je ve stavu z května 2018.

Na základě dalšího vývoje naší webové stránky a nabídek ohledně této stránky nebo na základě pozměněných zákonných popř. úředních zadání může být zapotřebí toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Příslušné aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete stáhnout kdykoli na webové stránce na adrese https://www.GRITEC.cz/ochrana-osobnich-udaju a vytisknout.

§ 11 - Kodex chování

Pokud dojde k incidentu, který porušuje náš kodex chování, máte možnost jej anonymně oznámit prostřednictvím kontaktního formuláře. Vaše připomínky zůstanou důvěrné. Kontaktní formulář naleznete zde.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.